Sociaal Werk

 • Organisator van een gesprek tussen jongeren, jongerenwerkers en de minister-president - naar aanleiding van zijn oproep (op 19 mei 2020) aan jongeren om mee te praten en mee te denken over hun toekomst. Opdracht van Sociaal Werk Nederland (juni 2020 - ) om jongeren die niet in beeld zijn te ondersteunen om van zich te laten horen.

 • Voorzitter van de commissie Vluchtelingenwerk & Integratie (leden vanuit COA, Vluchtelingenwerk Nederland, sociaal werk organisaties). In opdracht van Sociaal Werk Nederland, de landelijke brancheorgansiatie voor sociaal werk. Vanaf november 2019.

 • Interim manager primair proces ONS welzijn, van september 2019 tot maart 2020, Noordoost Brabant.

 • Directeur-bestuurder Sociom en voorganger Radius (januari 2010 - november 2018), Land van Cuijk.

 • Bestuurslid Stichting Vanzelfsprekend!?, ’s-Hertogenbosch (2018 - ). Het platform voor er- en herkenning van jonge mantelzorgers (JMZ’ers).

 • Directeur Stedelijk Jongerenwerk Attak, Tilburg (nu R-NEWT, onderdeel van ContourdeTwern) van 1997 tot 2004.

 • Maatschappelijk werker, directeur jongerenwerk, manager van 1985 tot 1997 bij Regionale instelling voor Maatschappelijk Werk, Ojcoss en Stichting Diagonaal (nu ONS welzijn), Regio Oss.

Zorg

 • Adviseur van het bestuur van 2Live in het proces van instruerend naar toezichthoudend bestuur (vanaf oktober 2019). Kamer met Kansen 2Live is een woonvorm voor jongeren van 17 tot 25 jaar in ’s-Hertogenbosch.

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Smart-Coach, ’s-Hertogenbosch (februari 2018 - september 2020). Smart-Coach biedt coachingstrajecten aan mensen met een verstandelijke beperking, een psychische stoornis (o.a. autisme en ADHD) of een psychosociale problematiek. Smart-Coach verleent hulp aan zowel jeugdigen (vanaf 18 jaar) als volwassenen.

 • Binckhorst, Rosmalen Verpleegkundige-Z (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) van 1976 tot 1982.

Wonen

 • Secretaris van het bestuur van de Stichting Exodus, opvang voor ex-gedetineerden, te ’s-Hertogenbosch (2007 – 2010).

 • Projectmanager SMVO (Stichting Maatschappelijk en Vrouwenopvang), ’s-Hertogenbosch van 2004 tot 2006. Voorbereiding van het project Kamers met Kansen (nu 2Live) in ’s‑Hertogenbosch in opdracht van woningcorporatie SWH te ’s‑Hertogenbosch (2006).

 • Interim-manager Ambulante Woonbegeleiding, Neos Eindhoven (2006).


Cultuur

 • Directeur a.i. poppodium Willem Twee, ‘s-Hertogenbosch , 2006-2007.   

 • 11 jaar bestuurslid poppodium Willem Twee, 's-Hertogenbosch

 • Lid van de Doe-Geld jury (2002 – 2008) ten behoeve van projecten die door en voor jongeren worden ontwikkeld en uitgevoerd. De jury is benoemd door het College van B&W te ’s-Hertogenbosch.

 • Voorzitter van de Stichting Tilburg-Tuzla (2002 – 2010). Deze stichting bevordert praktische samenwerking tussen de steden Tilburg en Tuzla (Bosnië) op het terrein van onderwijs, werkgelegenheid en jongerencultuur. Samenwerking met partners in Bosnië, Italië en Nederland.


Gemeenten

 • Opdracht van Drijver en Partners (2008 - 2009) om, als projectleider bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, de invoering van de Wet tijdelijk huisverbod (bij huiselijk geweld) voor de regio Brabant-Noord voor te bereiden. Samenwerking en afstemming met 21 gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en hulpverleningsorganisaties.

 • Opdracht van de Stichting Zet (2008) om voor de gemeente Boxtel een notitie over buurthuizen/gemeenschapshuizen voor te bereiden. Visie- en beleidsontwikkeling.

 • Opdracht van de Stichting Zet (2007 - 2008) om bij de gemeente ’s-Hertogenbosch een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de opzet van een breed gemeentelijk Wmo-loket (wonen, welzijn, zorg, financiën).

 • Opdracht van de Stichting Zet (2007) om bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, in het kader van de WMO, in beeld te brengen wat de huidige producten van welzijns- en zorginstellingen in de regio zijn voor de zogeheten ‘bijzondere groepen’ (dak- en thuislozen, verslaafden, psychiatrische patiënten).   


Onderwijs

 • Extern toezichthouder (vanaf januari 2019) bij de examens van de opleiding Social Work deeltijd van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN).

 • Lid Klankbordgroep Social Work deeltijd (2015 - 2019) van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN).