Sociaal Werk

 • Adviseur van Welzijn de Meierij , organisatie voor sociaal werk in de gemeente Meierijstad.

 • Secretaris van het bestuur van Vanzelfsprekend!? , een stichting in 's-Hertogenbosch voor en door jonge mantelzorgers. Vanzelfsprekend!? werkt met 3 pijlers: bekendheid en begrip, ontmoeting en ontspanning, helpen en hulp (vanaf oktober 2018).

 • Interim manager Farent (Sociaal Werk) voor de gemeenten Oisterwijk, Altena, Maasdriel, Sint Michielsgestel en Meierijstad (mei tot oktober 2021).

 • Voorzitter van de commissie Vluchtelingenwerk & Integratie (leden vanuit COA, Vluchtelingenwerk Nederland, sociaal werk organisaties). In opdracht van Sociaal Werk Nederland , de landelijke brancheorgansiatie voor sociaal werk (november 2019 - juni 2021).

 • Organisator van een gesprek tussen jongeren, jongerenwerkers en de minister-president - naar aanleiding van zijn oproep (op 19 mei 2020) aan jongeren om mee te praten en mee te denken over hun toekomst. Opdracht van Sociaal Werk Nederland (juni 2020 - november 2020) om jongeren die niet in beeld zijn te ondersteunen om van zich te laten horen

 • Interim manager primair proces ONS welzijn , van september 2019 tot maart 2020, Noordoost Brabant.

 • Directeur-bestuurder Sociom en voorganger Radius (januari 2010 - november 2018), Land van Cuijk.

 • Directeur Stedelijk Jongerenwerk Attak, Tilburg (nu R-NEWT, onderdeel van ContourdeTwern) van 1997 tot 2004.

 • Maatschappelijk werker, directeur jongerenwerk, manager van 1985 tot 1997 bij Regionale instelling voor Maatschappelijk Werk, Ojcoss en Stichting Diagonaal (nu ONS welzijn), Regio Oss

Zorg

 • Organisatieadviseur Stadsboom Nijmegen. Stadsboom is een gecertificeerd erkend leer-werkbedrijf wat zich bezig houdt met duurzaam produceren, onderhouden en renoveren van producten gemaakt van met name lokale bomen.
  Stadsboom zoekt de uitdaging om een bijdrage te leveren aan milieu bewust ondernemen in de regio Nijmegen. Hierbij bekijken we voortdurend welke producten garantie bieden op een lange levensduur en/of geheel of gedeeltelijk kunnen worden hergebruikt. Als adviseur houd ik me bezig met de bedrijfsvoering, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de organisatiestructuur (juni 2022 - december 2022).

 • Adviseur van het bestuur van 2Live in het proces van instruerend naar toezichthoudend bestuur (oktober 2019 - mei 2021). Kamers met Kansen 2Live is een woonvorm voor jongeren van 17 tot 25 jaar in Brabant Noordoost.

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Smart-Coach, ’s-Hertogenbosch (februari 2018 - september 2020). Smart-Coach biedt coachingstrajecten aan mensen met een verstandelijke beperking, een psychische stoornis (o.a. autisme en ADHD) of een psychosociale problematiek. Smart-Coach verleent hulp aan zowel jeugdigen (vanaf 18 jaar) als volwassenen.

 • Binckhorst, Rosmalen Verpleegkundige-Z (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) van 1976 tot 1982.

Wonen

 • Vanuit gemeente 's-Hertogenbosch werkzaam als vrijwillig woonbegeleider bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in 's-Hertogenbosch (vanaf mei 2022).

 • Voorzitter van de Stichting Achter de drie Zwanen (vanaf december 2022). De stichting heeft onder meer ten doel een professionele kunsttoepassing te realiseren.

 • Lid van de buurtcommissie in mijn woonplaats met als doel het vergroenen van de leefomgeving (juni 2020 - heden).

 • Secretaris van het bestuur van de Stichting Exodus, opvang voor ex-gedetineerden, te ’s-Hertogenbosch (2007 – 2010).

 • Projectmanager SMVO (Stichting Maatschappelijk en Vrouwenopvang), ’s-Hertogenbosch van 2004 tot 2006. Voorbereiding van het project Kamers met Kansen (nu 2Live) in ’s‑Hertogenbosch in opdracht van woningcorporatie SWH te ’s‑Hertogenbosch (2006).

 • Interim-manager Ambulante Woonbegeleiding, Neos Eindhoven (2006


Cultuur & Sport

 • Interim-directeur van het World Skate Center (WSC) in 's-Hertogenbosch (juni 2022 - januari 2023). Opdracht is het ondersteunen van de professionaliseringsslag van het WSC met behoud van de eigenheid. Van januari tot juni 2022 ben ik werkzaam geweest als adviseur van het bestuur. Per 1-1-2023 opnieuw als adviseur werkzaam.

 • Opdracht van Kunstloc Brabant om visiegesprek te (bege)leiden tussen Raad van Toezicht, Managementteam en bestuurder. April 2021.

 • Adviseur Atelierhouders Willem Twee Fabriek, 's-Hertogenbosch (maart 2021 - september 2021).

 • Bestuurslid (2006 - 2017) poppodium Willem Twee, s-Hertogenbosch.

 • Directeur a.i. poppodium Willem Twee (en tijdelijk teruggetreden als bestuurslid), ‘s-Hertogenbosch , 2006-2007.

 • Lid van de Doe-Geld jury (2002 – 2008) ten behoeve van projecten die door en voor jongeren worden ontwikkeld en uitgevoerd. De jury is benoemd door het College van B&W te ’s-Hertogenbosch.

 • Voorzitter van de Stichting Tilburg-Tuzla (2002 – 2010). Deze stichting bevordert praktische samenwerking tussen de steden Tilburg en Tuzla (Bosnië) op het terrein van onderwijs, werkgelegenheid en jongerencultuur. Samenwerking met partners in Bosnië, Italië en Nederland.


Gemeenten

 • Opdracht van Drijver en Partners (2008 - 2009) om, als projectleider bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, de invoering van de Wet tijdelijk huisverbod (bij huiselijk geweld) voor de regio Brabant-Noord voor te bereiden. Samenwerking en afstemming met 21 gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en hulpverleningsorganisaties.

 • Opdracht van de Stichting Zet (2008) om voor de gemeente Boxtel een notitie over buurthuizen/gemeenschapshuizen voor te bereiden. Visie- en beleidsontwikkeling.

 • Opdracht van de Stichting Zet (2007 - 2008) om bij de gemeente ’s-Hertogenbosch een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de opzet van een breed gemeentelijk Wmo-loket (wonen, welzijn, zorg, financiën).

 • Opdracht van de Stichting Zet (2007) om bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, in het kader van de WMO, in beeld te brengen wat de huidige producten van welzijns- en zorginstellingen in de regio zijn voor de zogeheten ‘bijzondere groepen’ (dak- en thuislozen, verslaafden, psychiatrische patiënten).


Onderwijs

 • Extern toezichthouder (vanaf januari 2019) bij de examens van de opleiding Social Work deeltijd van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) .

 • Gespreksleider van verkennende inhoudelijke gesprekken tussen 3 scholen in het VMBO (maart 2022).

 • Lid Klankbordgroep Social Work deeltijd (2015 - 2019) van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN).